українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

27 сентября 2012 г.

ВТО. Ведущие указания по развитию и использованию национальной базы данных оценки стоимости в качестве инструмента оценки рисков

Автор:

(версия оригинала)

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.06.92 N 2479-XII Україна приєдналася до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року (далі - Рада). У 1994 році Рада була перейменована у Всесвітню митну організацію (далі – ВМО).

Функціями Ради Митного Співробітництва є, в тому числі, розробка рекомендацій, що забезпечують однакове тлумачення і застосування конвенцій, укладених як у результаті роботи Ради, так і конвенцій, що стосуються номенклатури для класифікації товарів у митних тарифах і оцінки товарів у митних цілях, підготовлених Групою по вивченню можливості створення Європейського Митного Союзу, а також здійснення з цією метою функцій, які йому можуть бути прямо приписані цими конвенціями відповідно до їх положень.
ВМО розроблено Гармонізовану систему опису та кодування товарів, а також ВМО адмініструє дві Угоди Всесвітньої торгової організації: Угоду по застосуванню статті VII Генеральної угоди по тарифам і торгівлі 1994 року (оцінка митної вартості) та Угоду про правила визначення країни походження товарів.
З прийняттям Верховною Радою України Закону України від 05.10.2006 N 227-V, Україна приєдналась до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (далі - Кіотська конвенція), чим взяла на себе зобов'язання з впровадження відповідних міжнародних норм та стандартів у митному праві України. Кіотська конвенція розроблена під егідою Ради.

Положення Конвенції сформульовані у вигляді принципів, які є основою для розробки конкретних правил регулювання тих чи інших процедур та пошуку компромісу між інтересами бізнесу та держави.

Рекомендації ВМО до Кіотської конвенції є поясненнями про застосування її положень. Оскільки, як зазначалось вище, багато з положень Конвенції сформульовані у вигляді принципу, в рекомендаціях знайшло відображення узагальнення міжнародного досвіду застосування Конвенції. Разом з тим, такі рекомендації не є обов’язковими для сторони, що домовляється. Проте, у разі застосування у вітчизняному законодавстві загального принципу Конвенції неможна не брати до уваги роз’яснення ВМО щодо його практичного застосування.

Наразі, ми пропонуємо для ознайомлення суспільному загалу Провідні вказівки ВМО щодо розвитку та використання національної бази даних оцінки вартості у якості інструменту оцінки ризиків.

                                 

             (укр.версія)                                                               (english)

Новости

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

31 мая 2017 г.

ГФСУ разъяснила порядок корректировки НДС при зачислении предварительной оплаты по одному договору в счет оплаты услуг по другому договору

 

22 мая 2017 г.

Срок действия договора аренды земли, условиями которого предусмотрено, что отсчет срока аренды наступает с момента государственной регистрации настоящего договора, начинается после вступления в силу, а не с момента его заключения

22 мая 2017 г.

Если возмещение расходов на перевозку осуществляется не непосредственно перевозчику-нерезиденту, а агенту, то такая выплата не подпадает под действие положений международных договоров для применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога на прибыль

26 апреля 2017 г.

Неприбыльная организация, которая осуществляет операции по поставке услуг на таможенной территории Украины, подлежат налогообложению НДС, общий объем которых в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. гривен, должна зарегистрироваться как плательщик НДС в обязательном порядке

26 апреля 2017 г.

Разъяснены особенности отнесения задолженности к категории «безнадежная»

26 апреля 2017 г.

Заполнение таможенной декларации в случае продления срока временного ввоза товаров

26 апреля 2017 г.

Спор по отчуждению доли в уставном капитале ООО лицом, которое не является участником общества, подведомственен судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам

20 апреля 2017 г.

Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины пришла к выводу, что в случае принятия субъектом властных полномочий решения о предоставлении в собственность земельного участка (то есть ненормативного акта, который исчерпывает свое действие после его реализации) дальнейшее оспаривание этого права собственности должен решаться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку возникает спор о гражданском праве

20 апреля 2017 г.

Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного законодательства

12345Архив

Публикации

12345Архив