українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

13 марта 2013 г.

ВССУ напоминает порядок подачи кассационной жалобы

К кассационной жалобе должны прилагаться копии обжалуемых судебных решений

(укр. версия)

Відповідно до статті 326 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України), статті 427 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України), якими передбачено вимоги до касаційної скарги, та статті 387 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (КПК України 1960 р.), якою визначено порядок касаційного оскарження, до касаційної скарги повинні додаватися копії оскаржуваних судових рішень.

Вимоги до оформлення копій судових рішень встановлено Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 року № 68 (п. 23.7.), та Інструкцією з діловодства в апеляційному загальному суді, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 06 січня 2006 року № 1 (п. 14.8).

Цими нормативними актами встановлено, що копії судових рішень повинні бути належним чином оформлені, підписані та скріплені гербовою печаткою суду. У разі якщо судове рішення не набрало законної сили, про це зазначається на копії, що видається. Фотокопії з документів, на яких вже є підпис судді, підписуються працівником апарату суду, суддею та завіряються «мокрою» гербовою печаткою, якщо рішення суду набрало законної сили. Якщо копія викладена на кількох аркушах, вони повинні бути прошнуровані, скріплені підписом працівника апарату суду, гербовою печаткою суду із зазначенням кількості зшитих аркушів.

У разі звернення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із заявою про перегляд судового рішення Верховним Судом України необхідно дотримуватися вимог, передбачених у статтях 448, 449 КПК України, статтях 400-15, 400-16 КПК України 1960 р. та статтях 357, 358 ЦПК України. У заяві про перегляд судового рішення, ухваленого в порядку кримінального судочинства, зокрема, зазначаються конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність (за змістом КПК України 1960 р. – кримінальний закон) щодо подібних суспільно небезпечних діянь, якщо заява подана з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 КПК України (за змістом КПК України 1960 р. – пункт 1 частини першої статті 400–12). Копії таких судових рішень додаються до заяви.

У заяві про перегляд судового рішення, ухваленого в порядку цивільного судочинства, зокрема, повинно міститись обґрунтування того, у чому саме полягає неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах з посиланням на судові рішення, якщо заяву подано з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК України. Копії відповідних рішень також додаються до заяви.

У таких випадках до суду касаційної інстанції особами, визначеними у статті 425 КПК України  (за змістом КПК України 1960 р. – стаття 400–13) та статті 354 ЦПК України, разом із заявою подаються належним чином завірені копії судових рішень, про перегляд яких подається заява. Така вимога не поширюється при поданні копій судових рішень, на які робиться посилання на підтвердження підстави, визначеної у пункті 1 частини першої статті 445 КПК України (за змістом КПК України 1960 р. – пункт 1 частини першої статті 400–12) та у пункті 1 частини першої статті 355 ЦПК України, але заявник має вказати джерело їх отримання (наприклад, Єдиний реєстр судових рішень, офіційний веб-сайт суду касаційної інстанції чи інші джерела).

З урахуванням викладеного копії судових рішень, що додаються до касаційної скарги та до заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, повинні відповідати вищезазначеним вимогам.

Джерело: Дебет-Кредит

Новости

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

31 мая 2017 г.

ГФСУ разъяснила порядок корректировки НДС при зачислении предварительной оплаты по одному договору в счет оплаты услуг по другому договору

 

22 мая 2017 г.

Срок действия договора аренды земли, условиями которого предусмотрено, что отсчет срока аренды наступает с момента государственной регистрации настоящего договора, начинается после вступления в силу, а не с момента его заключения

22 мая 2017 г.

Если возмещение расходов на перевозку осуществляется не непосредственно перевозчику-нерезиденту, а агенту, то такая выплата не подпадает под действие положений международных договоров для применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога на прибыль

26 апреля 2017 г.

Неприбыльная организация, которая осуществляет операции по поставке услуг на таможенной территории Украины, подлежат налогообложению НДС, общий объем которых в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. гривен, должна зарегистрироваться как плательщик НДС в обязательном порядке

26 апреля 2017 г.

Разъяснены особенности отнесения задолженности к категории «безнадежная»

26 апреля 2017 г.

Заполнение таможенной декларации в случае продления срока временного ввоза товаров

26 апреля 2017 г.

Спор по отчуждению доли в уставном капитале ООО лицом, которое не является участником общества, подведомственен судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам

20 апреля 2017 г.

Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины пришла к выводу, что в случае принятия субъектом властных полномочий решения о предоставлении в собственность земельного участка (то есть ненормативного акта, который исчерпывает свое действие после его реализации) дальнейшее оспаривание этого права собственности должен решаться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку возникает спор о гражданском праве

20 апреля 2017 г.

Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного законодательства

12345Архив

Публикации

12345Архив