українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

28 января 2013 г.

Проект ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации государственной политики в сфере лицензирования внешнеэкономической деятельности и отдельных вопросов таможенного оформления экспорта, импорта некоторых товаров"

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів

___________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377, із змінами і доповненнями):

1) статтю 16 після частини двадцять дев’ятої доповнити новими двома  частинами такого змісту:

“Дотримання умов, зазначених у реквізитах ліцензії, під час митного оформлення є обов’язковим, якщо інше не передбачено в реквізиті ліцензії “особливі умови”.

Ліцензія підлягає переоформленню у разі внесення змін до зовнішньоекономічного договору (контракту), який був підставою для її видачі. Порядок переоформлення ліцензії визначається відповідним актом центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики”.

У зв'язку з цим частини тридцяту – сорок четверту вважати відповідно частинами тридцять другою – сорок шостою;

2) у частині сімнадцятій статті 16 слова “код і назва митниці” виключити.

2. Статтю 9 Закону України “Про металобрухт” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із змінами і доповненнями) після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

“Митне оформлення експорту металобрухту здійснюється тільки за наявності відповідної картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), виданої центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про видані відповідні картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт металобрухту.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту металобрухту за виданими картками реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору)”.

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами  п’ятою і шостою.

 

3. У Законі України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 46, ст. 345, із змінами і доповненнями):

1) статтю 14 після частини третьої доповнити новими частинами  такого змісту:

“Митне оформлення експорту (імпорту) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового здійснюється за наявності відповідної ліцензії.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про видані ліцензії на експорт (імпорт) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту (імпорту) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового за виданими ліцензіями.”

У зв'язку з цим частини четверту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами сьомою – сімнадцятою.

2) статтю 15 після частини другої доповнити новими частинами   такого змісту:

“Митне оформлення експорту (імпорту) алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється за наявності відповідної ліцензії.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про видані ліцензії на експорт (імпорт) алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту (імпорту) алкогольних напоїв та тютюнових виробів за виданими ліцензіями”.

У зв'язку з цим частини третю – сорок першу вважати відповідно частинами шостою – сорок четвертою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Источник: www.qdpro.com.ua

Новости

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

31 мая 2017 г.

ГФСУ разъяснила порядок корректировки НДС при зачислении предварительной оплаты по одному договору в счет оплаты услуг по другому договору

 

22 мая 2017 г.

Срок действия договора аренды земли, условиями которого предусмотрено, что отсчет срока аренды наступает с момента государственной регистрации настоящего договора, начинается после вступления в силу, а не с момента его заключения

22 мая 2017 г.

Если возмещение расходов на перевозку осуществляется не непосредственно перевозчику-нерезиденту, а агенту, то такая выплата не подпадает под действие положений международных договоров для применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога на прибыль

26 апреля 2017 г.

Неприбыльная организация, которая осуществляет операции по поставке услуг на таможенной территории Украины, подлежат налогообложению НДС, общий объем которых в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. гривен, должна зарегистрироваться как плательщик НДС в обязательном порядке

26 апреля 2017 г.

Разъяснены особенности отнесения задолженности к категории «безнадежная»

26 апреля 2017 г.

Заполнение таможенной декларации в случае продления срока временного ввоза товаров

26 апреля 2017 г.

Спор по отчуждению доли в уставном капитале ООО лицом, которое не является участником общества, подведомственен судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам

20 апреля 2017 г.

Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины пришла к выводу, что в случае принятия субъектом властных полномочий решения о предоставлении в собственность земельного участка (то есть ненормативного акта, который исчерпывает свое действие после его реализации) дальнейшее оспаривание этого права собственности должен решаться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку возникает спор о гражданском праве

20 апреля 2017 г.

Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного законодательства

12345Архив

Публикации

12345Архив