українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

28 ноября 2008 г.

Юридическая перепись таможенных брокеров

По запросу Ассоциации таможенных брокеров Украины проведен юридический анализ приказа ГТСУ № 1334 от 26.11.08г. «Про затвердження тимчасового Порядку діяльності митних брокерів та їх представників»

Асоціації митних брокерів України
Співробітниками ЮФ «Правозахист Україна» на Ваше звернення від 28.11.08 №16/194 проведений юридичний аналіз наказу Держмитслужби України від 26.11.08 №1334 «Про затвердження тимчасового Порядку діяльності митних брокерів та їх представників» на предмет відповідності його змісту та форми чинному законодавству України, у зв’язку з чим повідомляємо наступне.
Як вбачається з наказу, що аналізується, предметом його регулювання є підстави функціонування підприємств та фізичних осіб, які надають митно-брокерські послуги, зокрема вид дозвільного документа, строк його дії та порядок отримання. При цьому вказаний наказ, вводить нову, в порівнянні з діючим законодавством з цього питання, форму такого дозвільного документа – Свідоцтво та не зареєстрований в Мін’юсті України.
Відповідно до визначення нормативно-правового акта, яке міститься у наказі Мін’юсту від 12.04.05р. N 34/5, під нормативно-правовим актом слід розуміти офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затверджене постановою КМУ від 28.12.92р. №731  визначає, що державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, а також ті, що прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.
З огляду на те, що наказ № 1334 встановлює новий, порівняно зі встановленим  чинним законодавством, організаційно-правовий механізм реалізації права юридичних та фізичних осіб на здійснення митно-брокерської діяльності, він є нормативно-правовим актом в розумінні наказу Мін’юсту від 12.04.05р. №34/5 та ПКМУ від 28.12.92р. № 731, який відповідно до статті 117 Конституції України підлягає обов’язковій реєстрації в Мін’юсті України.
Крім того, хоча й з назви наказу № 1334 вбачається, що він є тимчасовим, реальні правові наслідки, які він породжує розтягуються як мінімум на п’ять років – передбачений ним строк дії Свідоцтва.
Постановою КМУ від 18.07.07 № 940, якою затверджено Положення про Державну митну службу України, ДМСУ надано право видавати накази: а) в межах своїх повноважень; б) на основі та на виконання актів законодавства; в) при погодженні нормативних актів, які підлягають державній реєстрації з Міністром фінансів.
Згідно до статті 11 Митного кодексу України, до компетенції митних органів  відноситься виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи. Стаття 3 Митного кодексу України, до митної справи відносить: 1) переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів; 2)митне регулювання, пов’язане з встановленням та справлянням податків та зборів; 3)процедури митного контролю та оформлення; 4)боротьба з контрабандою та порушенням митних правил. Таким чином, в зв’язку з тим що діяльність підприємств митних брокерів не підпадає під будь-яке визначення із зазначеного вище переліку, приходимо до висновку, що видання нормативно-правового акту з питання, регулювання якого відноситься не до митної справи, а до підстав здійснення підприємствами господарської діяльності у конкретно визначеній сфері – є перевищенням ДМСУ своїх повноважень.
Також, наказ ДМСУ № 1334 не відповідає актам законодавства, що регулює дане питання, а виданий всупереч них. Так, п. 8.2 Розділу VIII Міжнародної конвенції про гармонізацію та спрощення митних процедур, статями 177, 178 Митного кодексу України від 11.07.2002р. № 92-IV, п. 61 статті 9 та статтею  10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.02.2000р. № 1775-III, пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000р. № 1698, пунктом 34 постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001р. № 756, передбачено ліцензування митно-брокерської діяльності, ДМСУ визнано органом ліцензування, визначений перелік необхідних для отримання ліцензії документів, встановлена плата за отримання ліцензії, затверджений бланк єдиного зразка для видачі ліцензії – тобто чинним законодавством в повному обсязі передбачені підстави, порядок, форма отримання дозвільного документа (ліцензії) для здійснення такого виду господарської діяльності як «посередницька діяльність митного брокера».
Крім того, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» передбачено, що органи виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру, не мають правових підстав вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом.
З огляду на вищевикладене, робимо наступний висновок:
1. наказ ДМСУ від 26.11.08 № 1334 є по суті нормативно-правовим актом, так як він спрямований на регулювання суспільних відносин, містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування (принаймні на 5 років – строк дії Свідоцтва);
2. згідно до ПКМУ від 18.07.07 №940 наказ ДМСУ від 26.11.08 № 1334 має бути погоджений з Міністром фінансів;
3. відповідно до ст. 117 Конституції України повинен бути зареєстрований у Мін’юсті України;
4. виданий з перевищенням наданих ДМСУ повноважень, адже не входить до законодавчо закріпленої сфери  регульованих нею відносин;
5. суперечить чинній законодавчій та підзаконній нормативно-правовій базі України з цього питання;
6. на відміну від законодавчо визначеного режиму ліцензування митно брокерської діяльності не передбачає надходження до бюджету коштів;
7. створює підгрунття для прояву корупції в митних органів.

Новости

13 июня 2017 г.

Нацбанк сообщил, что с 26.05.2017 г.. На случаи незавершения расчетов по экспортным, импортным операциям, по которым на указанную дату не установлено превышение 120-дневного срока расчетов, будут распространяться нормы Закона №1724 по 180-деного срока расчетов

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

12345Архив

Публикации

12345Архив